அடுத்த தலைமுறை அரசியலுக்கு வருக.

உங்கள் கருத்துகளை பதிவுசெய்யுங்கள்

முதல் 5 காரணங்கள் எனது அறிக்கையில் சேர்க்கப்படும், அதில் 10 தேர்தல் உத்தரவாதங்கள் இருக்கும், அவற்றில் 5 இலங்கை குடிமகனாகிய உங்களிடமிருந்து

Connect with Mahinda Rajapaksa

Connect with Gotabaya Rajapaksa

Connect with Podu Jana Peramuna