அடுத்த தலைமுறை அரசியலுக்கு வருக.

ட்விட்டர் ஊட்டம்

Connect with Mahinda Rajapaksa

Connect with Gotabhaya Rajapaksa

Connect with Podu Jana Peramuna